Kontakt

Jiří Baumruk 777 321 744 jiri.baumruk@seznam.cz
Daniela Baumruková 777 321 774 baumrukovad@gmail.com

Studio Sport z.s.

IČ 26585146

Do Potoků 49, Praha 10, 103 00